Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej z https://faino-restorano-pl.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi prawa. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej faino-restorano wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie internetowej faino-restorano;
  • usuwać z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przesyłanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Dzięki temu usługa faino-restorano zostanie rozwiązana w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na Stronie internetowej faino-restorano są dostarczane „tak jak są”. faino-restorano nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dlatego odrzuca wszelkie inne gwarancje. Ponadto faino-restorano nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn, do których prowadzą łącza do tej Witryny.

4. Ograniczenia

faino-restorano ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów na Stronie internetowej faino-restorano, nawet jeśli faino-restorano lub upoważniony przedstawiciel tej Strony internetowej zostali powiadomieni , ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takiej szkody. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Wersje i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej faino-restorano mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. faino-restorano nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. faino-restorano może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. faino-restorano nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

firma faino-restorano nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza w swojej Witrynie, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez faino-restorano. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadzi link, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

faino-restorano może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną faino-restorano podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.